Sunday, April 24, 2011

ျမင့္ျမတ္သူတုိ႔၏လမ္းေၾကာင္း


'ေတာင္ထိပ္မွာ ရွိတဲ့သူက ေတာင္ေအာက္မွာ ရွိတဲ့လူကုိ (ၾကည့္႐ႈ) ျမင္ရသလုိ၊ အပၸမာဒတရားျဖင့္ ပမာဒတရားကုိ ပယ္ၿပီးတဲ့ ရဟႏၲာ ပညာရွိဟာ ပုထုဇဥ္မုိက္တုိ႔ကုိ (ၾကည့္႐ႈ) ျမင္ရတယ္'' (ဗုဒၶ) အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ အုိင္တီပညာမ်ား တုိးတက္မႈႏွင့္အတူ ကမၻာ့မ်က္ႏွာျပင္မ်ား က်ဥ္းလာခဲ့သည္။ လုံးဝုိင္းခဲ့ေသာ ကမၻာႀကီးသည္ အျပားအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ခဲ့ကာ က်ဳံ႕ဝင္လာခဲ့သည္။ ကမၻာျပားၿပီဟု ေၾ<ြကးေၾကာ္သံမ်ားသည္လည္း ဆူညံလာခဲ့သည္။ မွန္သည္ ကမၻာႀကီးသည္ နယ္ေျမက်ဥ္းေျမာင္းလာသည္၊ က်ဳံ႕ဝင္လာခဲ့သည္။ အျပားျဖစ္လာခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အမွန္တကယ္ က်ဥ္းေျမာင္း၊ က်ဳံ႕ဝင္၊ ျပားလာခဲ့သည္ကား မဟုတ္။ အင္တာနယ္အျဖစ္ အင္တာနက္ဟူေသာ ပုိက္ကြန္ျဖင့္ ၿခဳံလႊမ္းကာ က်ဥ္းေျမာင္း၊ က်ဳ႕ံဝင္၊ ျပားလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔အတြက္ မုိင္းေပါင္းမ်ားစြာ ကြာေဝးေသာ ပဋိပကၡမ်ဳိးစုံ၊ အားကစားမ်ဳိးစုံ၊ သတင္းမ်ဳိးစုံ၊ စစ္ပဲြမ်ဳိးစုံ၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ဳိးစုံ၊ ကိစၥမ်ဳိးစုံမ်ားသည္ တခဏခ်င္းမွာပင္ သိႏုိင္၊ ျမင္ႏုိင္၊ ၾကားႏုိင္ေနေတာ့သည္။ သုိ႔အတြက္ လမ္းေၾကာင္းမ်ဳိးစုံေပၚသုိ႔ ျဖတ္သန္းေနေသာ အလႊာအသီးသီးမွ လူသားမ်ား၏ သတင္းအစအနမ်ား၊ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ား၊ လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ စ႐ုိက္လကၡဏာမ်ားသည္ မတူကဲြျပားဘဲ ဘဝမ်ဳိးစုံ ကႀကဳိးဆင္လ်က္ လူမုိက္မ်ား၏ လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား၏ လမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ ျမင္ေနရ၊ ၾကားေနရ၊ သိေနရေပသည္။ စစ္မွန္ေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ ျဖတ္သန္းေနေသာ လူသားမ်ား၏ ေျခရာမ်ား၊ ရဲြ႕ေစာင္းေနေသာ လမ္းမွားေပၚသုိ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ ေျခရာမ်ားသည္လည္း တုန္ခါမႈမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ဖန္သားျပင္အသီးသီးေပၚသုိ႔ ထင္ေပၚလာေနခဲ့သည္။ အတုယူရမည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ လုိက္ေလွ်ာက္ရမည့္လမ္းေၾကာင္း၊ ကြင္းေရွာင္သြားရမည့္ လမ္းေၾကာင္းသည္လည္း တစ္လမ္းၿပီး တစ္လမ္း၊ တစ္ေၾကာင္းၿပီး တစ္ေၾကာင္း ေပၚထြက္ေနခဲ့သည္။ လမ္းမွန္သုိ႔ ဦးတည္ႏုိင္ဖုိ႔၊ လမ္းမွားကုိ ေရွာင္ကြင္းႏုိင္ဖုိ႔ အရိပ္တၾကည့္ၾကည့္ႏွင့္ အသိပညာမ်က္ေစ့ျဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ၾကည့္ေနဖုိ႔၊ သတိရွိေနဖုိ႔လုိသည္။ သုိ႔မွသာ အုိင္တီေခတ္ႀကီးထဲမွာ မ်က္ေစ့လည္ လမ္းမွားမႈကုိ ေရွာင္ကြင္းသြားႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ ပိပၸလိသည္ ႏွမသဖြယ္ ဇနီးသည္ ဘဒၵါကာပိလာနီႏွင့္ ေၾကာခုိင္းကာ ရာဇၿဂိဳဟ္သုိ႔ ဦးတည္လ်က္ ေလွ်ာက္လာေနခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္၊ သူ၏ လာျခင္းကား ေကာင္းေသာ လာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ျမင့္ျမတ္ေသာသူ၏ လမ္းေၾကာင္းသည္ကား အဓိပၸါယ္မ်ားစြာႏွင့္ ျပည့္ေနခဲ့သည္။ ဥပဓိေကာင္းေသာ သူ၏ အသြင္အျပင္၊ ၾကည္ၾကည္လင္လင္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းလာေနျခင္းသည္ အာဇာနည္ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္၏ အားမာန္အျပည့္ႏွင့္ျဖစ္သည္။ သာယာယစ္မူးစရာ မဟုတ္မွန္းသိ၍ ကုေဋေပါင္းမ်ားစြာေသာ စည္းစိမ္းဥစၥာမ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္ကာ ငွက္တစ္ေကာင္လုိ ေပါ့ပါးေနခဲ့ေသာ အသြင္အျပင္ျဖင့္ လမ္းေၾကာင္းမွန္သုိ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းလာေနခဲ့ သည္။ ဗုဒၶသည္ ခ်ီးေျမႇာက္ထုိက္သူမ်ားကုိ ခ်ီးေျမႇာက္သည္။ ကဲ့ရဲ႕ ျပစ္တင္ထုိက္သူမ်ားကုိလည္း အျပစ္ျပကာ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္တတ္၏။ သုိ႔အတြက္ အနာဂတ္သာသနာအတြက္ အားကုိးအားထားရမည့္ လူတစ္ဦးကုိ ျမင္ေတာ္မူ၍ သီတင္းသုံးေတာ္မူရာ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္းတုိက္မွ သုံးဂါဝုတ္တုိင္ေအာင္ ခရီးသုိ႔ ၾ<ြကေရာက္ေတာ္မူၿပီး ပိပၸလိအား ခရီးဦးႀကိဳဆုိေတာ္မူသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ပိပၸလိအား ကႆပဟူေသာအႏြယ္ျဖင့္ ရဟန္းအျဖစ္ ခြင့္ျပဳေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ထုိအခ်ိန္မွစတင္ကာ အရွင္မဟာကႆပ-ဟူ ေသာ အမည္သည္ သာသနာေတာ္မွာ ေနလုိ၊ လလုိ ထင္ရွားေတာ္မူခဲ့သည္။ တန္ဖုိးရွိေသာ လူသားတစ္ေယာက္ကုိ ႀကဳိဆုိမႈျပဳခဲ့ေသာ ဗုဒၶ၏ အျပဳအမူကုိ အတုယူရမည္ျဖစ္သည္။ သုံးေလာကထြဋ္ ထား ဘုရားပဲ မည္သူ႕ကုိမွ ႀကဳိဆုိစရာမလုိဟူေသာ မာန္မာနလ်ဥ္းမွ် မရွိ။ ခ်ီးေျမႇာက္ထုိက္သူကုိ ခ်ီးေျမႇာက္ေတာ္မူခဲ့သည္ သာျဖစ္သည္။ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အတုယူရန္ အလြန္ပင္လုိအပ္ေပသည္။ လူႀကီးလုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ထုိကဲ့သုိ႔ မိမိထက္ နိမ့္က်သူကုိ အေရးတမူ မလုပ္ခ်င္တတ္ၾကေပ။ ခ်ီးေျမႇာက္သင့္သူကုိ ခ်ီးေျမႇာက္ရန္ ဝန္ေလးတတ္ၾကသည္။ ဗုဒၶသည္ မိမိတည္ေထာင္ ေတာ္မူမည့္ အနာဂတ္သာသနာႀကီးအတြက္ ခ်ီးေျမႇာက္သင့္သူကုိ ကုိယ္တုိင္အပင္ပန္းခံကာ လမ္းခရီးသုိ႔သြားၿပီး ႀကဳိဆုိေတာ္မူ ခဲ့ေလသည္။ ဗုဒၶလုိပုဂၢဳိလ္မ်ဳိးသည္ပင္ မိမိေအာက္ ဂုဏ္အားျဖင့္ နိမ့္က်သူကုိ ခရီးဦးႀကိဳဆုိမႈျပဳကာ ခ်ီးေျမႇာက္မႈျပဳခဲ့လွ်င္၊ အျခားေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ဳိးစုံရွိ ေခါင္းေဆာင္းမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ အဖဲြ႕အစည္း၊ အသင္းအပင္းမ်ား၏ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈကုိ ေရွ႕႐ႈကာ ခ်ီးေျမႇာက္ထုိက္သူကုိ ခ်ီးေျမႇာက္ရန္ ဝန္မေလးသင့္ေပ။ ဒါမွသာလွ်င္ မိမိအဖဲြ႕အစည္း၏ ေရရွည္တည္တန္႔ေရး၊ တုိးတက္လာေရး၊ စည္းလုံးညီညြတ္ေရးစေသာ အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ လင္းလက္ေနေပလိမ့္မည္။ မွန္သည္ ဗုဒၶသည္ အရွင္မဟာကႆပအား မိမိမရွိေတာ့သည့္ ေနာက္ပုိင္း၊ မိမိအေနျဖင့္ ပင္ပန္းခက္ခဲစြာ တည္ေထာင္ထားေတာ္မူခဲ့ေသာ သာသနာေတာ္ႀကီးအား တပည့္ႀကီး အရွင္မဟာကႆပအား တာဝန္လႊဲေပးလုိသည္။ စြမ္းႏုိ္င္သည္ကုိလည္း သိေတာ္မူခဲ့သည္။ သုိ႔အတြက္ သုံးဂါဝုတ္တုိင္တုိင္ ၾ<ြကေတာ္မူလ်က္ ခရီးဦးႀကဳိဆုိမူ လုပ္ခဲ့သည္။ ပုဏၰာအမည္ရွိတဲ့ ကြၽန္မ၏ အေလာင္းမွ တစ္ျပည္သားရွိေသာ ေလာက္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားၿပီး ေကာက္ယူခဲ့ေသာ ဒုကုဋ္ ပံသကူသကၤန္းကုိလည္း ဗုဒၶသည္ တပည့္ႀကီး အရွင္မဟာကႆပႏွင့္ ဒုကုဋ္သကၤန္းခ်င္း လဲလွယ္ကာ ဝတ္႐ုံေစၿပီး မိမိႏွင့္ထပ္တူျပဳလ်က္ ခ်ီးေျမႇာက္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား ဆုံးမသြန္သင္မႈ ျပဳရာတြင္လည္း '' ကႆပလုိ ေနႏုိင္ေအာင္၊ ကႆပလုိ က်င့္ႏုိင္ေအာင္၊ ကႆပလုိ ေဟာေျပာႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရန္ '' ဆုံးမေလ့ရွိသည္။ ကႆပသည္ ငါလုိပင္ ခ်က္ခ်င္းဆုိသလုိ စ်ာန္ဝင္စားႏုိင္သည္-စေသာ ခ်ီးေျမႇာက္မႈမ်ားျဖင့္ ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္ တန္းတူထားကာ ခ်ီးေျမႇာက္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ အဂၢသာဝကမ်ားျဖစ္ၾကေသာ အရွင္သာရိပုတၱရာႏွင့္ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ ကုိယ္ေတာ္မ်ားသည္၊ ဘုရားပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မမူခင္ ေစာစီးစြာပင္ ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူၾကေလသည္။ မေရွးမေႏွာင္းဆုိသလုိ ဗုဒၶသည္လည္း ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူမည္ျဖစ္သည္။ သာသနာေတာ္တည္းဟူေသာ အသင္းအဖဲြ႕အစည္းႀကီးသည္ မေရွးမေႏွာင္းဆုိသလုိ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးသြားမည္ဆုိလွ်င္ ခက္ခဲပင္ပန္းစြာ တည္ေထာင္ထားေတာ္မူခဲ့ေသာ သာသနာေတာ္ႀကီးအား ေနလုိလႏွယ္ ဆက္လက္ ထင္ေပၚေစရန္၊ ေအာင္ျမင္ေစရန္၊ တည္တန္႔ေစရန္ ဦးစီးဦးေဆာင္လုပ္မည့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ ရွိေနဖုိ႔လုိအပ္ ေနေပလိမ့္မည္။ ဒါမ်ဳိးကုိ ႀကိဳတင္သိျမင္ထားေသာ ဘုရားရွင္အေနျဖင့္ တတိယသာဝကျဖစ္ေတာ္မူေသာ အရွင္မဟာကႆပအား အားကုိးဖုိ႔လုိသည္။ ခ်ီးေျမႇာက္ဖုိ႔လုိသည္။ သုိ႔အတြက္ တည္ၿငိမ္ရင့္က်က္မႈမ်ားျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္ေစမည့္ တပည့္ႀကီးအား ခ်ီးေျမႇာက္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ''ေတာင္ထိပ္မွာ ရွိတဲ့သူက ေတာင္ေအာက္မွာ ရွိတဲ့လူကုိ (ၾကည့္႐ႈ) ျမင္ရသလုိ၊ အပၸမာဒတရားျဖင့္ ပမာဒတရားကုိ ပယ္ၿပီးတဲ့ ရဟႏၲာ ပညာရွိဟာ ပုထုဇဥ္မုိက္တုိ႔ကုိ (ၾကည့္႐ႈ) ျမင္ရတယ္'' လုိ႔ ဗုဒၶမိန္႔မွာေတာ္မူခဲ့ေသာ စကားေလးသည္ အလြန္ပင္ေလးနက္သည္။ သာမာန္အျမင္ျဖင့္ပင္ ေျပာရလွ်င္ အကယ္၍ ေတာင္ေအာက္မွာေသာ အရာဝတၴဳ မ်ားအားလုံးကုိ ျမင္လုိလွ်င္ မိမိအေနျဖင့္ ေတာင္ထိပ္သုိ႔ ဦးစြာေရာက္ရန္ တက္ေရာက္ႏုိင္ဖုိ႔လုိသည္။ သုိ႔မွသာ ေတာင္ေအာက္ ရွိ အရာဝတၴဳမ်ားအားလုံးကုိ ျမင္ႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ ထုိ႔အတူ ေလာကုတၱရာနယ္ပင္တြင္ အရိယာမ်ားႏွင့္ အနအရိယာမ်ား၊ တစ္နည္းဆုိရလွ်င္ သာမာန္ပုထုဇန္မ်ားႏွင့္ အရိယာသူေတာ္စဥ္မ်ား ဟူေသာ စံႏႈံးသည္ ဘဝကုိ အဆုံးအျဖတ္ေပးရာ၌ အလြန္ပင္ အေရးပါသည္။ သုိ႔အတြက္ မိမိအေနျဖင့္ ရဟႏၲာ အရိယာတည္းဟူေသာ ပညာရွိ ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္မွသာ၊ ပုထုဇဥ္မ်ားကုိ ျမင္ႏုိင္ေပလိမ့္ မည္။ ထုိ႔သုိ႔ ခဲြျခားသိျမင္ႏုိင္မွလည္း ကယ္တင္ရမည့္သူမ်ား၊ လမ္းမွားေလွ်ာက္သူမ်ားကုိ လမ္းမွန္သုိ႔ေရာက္ရန္ တြန္းတင္ပုိ႔ႏုိင္ ေပလိမ့္မည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ပညာရွိဂုဏ္အဂၤါမ်ားႏွင့္ အရွင္မဟာကႆပသည္ ျပည့္စုံေနခဲ့ေလသည္။ ထုိအရွင္သည္ ဘဝတစ္သက္တာပတ္လုံး ေတာေက်ာင္းမွာပင္ သီးတင္းသုံးေတာ္မူခဲ့သည္။ သုံးထည္မွ်ေလာက္ေသာ သကၤန္းကုိသာ ပုိင္ဆုိင္မႈ ျပဳခဲ့ေလသည္။ မိမိေျခသလုံးျမင္းေခါင္းကုိ အမွီျပဳေတာ္မူၿပီး ဆြမ္းခံစားေတာ္မူခဲ့သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ဂုဏ္အဂၤါမ်ာျဖင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူခဲ့သည္။ သတၱဝါမ်ားအား အလြန္ပင္လွ်င္ ခ်ီးေျမႇာက္ေတာ္မူလုိေပသည္။ သနားၾကင္နာမႈ က႐ုဏာ သည္လည္း အားႀကီးေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ တစ္ခါတရံ မိမိသည္ ဆင္းရဲသားမ်ားအား ခ်ီးေျမႇာက္လုိေသာ ေစတနာမ်ားျဖင့္ ဖလသမာပတ္ဝင္စားေတာ္မူလ်က္ သမာပတ္မွထေတာ္မူၿပီးတာနဲ႔ တၿပဳိင္နက္ ဆင္းရဲသားမ်ားကုိ ဦးစားေပးခ်ီးေျမႇာက္လုိ၍ ဆင္းရဲသားမ်ားထံသုိ႔ ၾ<ြကေတာ္မူတတ္သည္။ ဓမၼလမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ ေလွ်ာက္ေနေတာ္မူေသာ္လည္း မသမာသူမ်ား၏ အေႏွာက္အယွက္ေပါင္းစုံကုိလည္း မုခ်ခံၾကရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိကဲ့သုိ႔ အေႏွာက္အယွက္မ်ဳိးစုံႏွင့္ ရင္ဆုိင္ျဖတ္သန္းရသည္ရွိေသာ္ မတုန္မလႈပ္ဘဲ အမ်ားအတြက္ ဟူေသာ ပရဟိတစိတ္ျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ေလွ်က္ရမည္သာျဖစ္သည္။ အရွင္မဟာကႆပသာ မဟုတ္၊ ဗုဒၶသည္လည္း ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ေလာကေကာင္းက်ဳိးမ်ားစြာကုိ ေလးဆယ့္ငါးဝါပတ္လုံး ပင္ပန္းမႈကုိ ေလ့လ်ဴ႐ႈကာ ခက္ခဲစြာျဖင့္ပင္ သာသနာေတာ္ႀကီးကုိ တည္ထားေတာ္မူခဲ့သည္။ ကြၽတ္သင့္သည့္ သတၱဝါမ်ားအားလည္း ေျဖခြၽတ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ မနားတမ္းဆုိသလုိလည္း ကုိယ္ေတာ္အတြက္ မဟုတ္ဘဲ၊ ေဝေနယ်မ်ားစြာအတြက္ အလုပ္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ လုပ္ေတာ္မူခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ မနာလုိသူ၊ ဝန္တုိသူ၊ ကဲ့ရဲ႕လုိသူမ်ား၏ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဆဲေရးတုိင္းထြာမႈမ်ား၊ ဝါဒၿပဳိင္မႈမ်ား၊ ကဲ့ရဲ႕႐ႈပ္ခ်မႈမ်ား၊ ေနာက္ဆုံး အသက္ကုိပင္ ခ်ိမ္းေျခာက္ေတာ္မူသည္အထိ ဒဏ္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေတာ္မူခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဗုဒၶသည္ မတုန္လႈပ္၊ မေကာင္းေသာ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားျဖင့္ ဘာမွတုန္႔ျပန္ေတာ္မမူခဲ့ဘဲ ႀကီးမားေသာ ေမတၱာေတာ္ျဖင့္ အႏုိင္ယူေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ဗုဒၶေလွ်ာက္ခဲ့ေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ တပည့္ႀကီးသည္လည္း ပင္ပန္းမႈကုိ ပဓာနမထားဘဲ သာသနာအတြက္ အဓမၼမ်ားကုိ ဓမၼျဖင့္အႏုိင္ယူႏုိင္ရန္ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ့သည္။ သာသနာေတာ္၏ အေရးကိစၥမ်ားကုိ အားသြန္ခြန္စုိက္ ထမ္းေဆာင္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဗုဒၶမရွိသည့္ေနာက္ မိမိေခါင္းေပၚ သုိ႔ ပုံက်လာေသာ ျပႆနာမ်ဳိးစုံကုိ ကြၽမ္းက်င္ႏုိင္နင္းစြာ ကုိင္တြယ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ရြက္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ သာသနာေတာ္မွာ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ပထမ သံဂါယတနာ တင္ပဲြႀကီးကုိလည္း သူ၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ အခ်ိန္ကား ဘုရားပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူၿပီး သုံးလအၾကာ။ သုဘဒၵလုိ႔ေခၚတဲ့ ေတာထြက္ရဟန္းႀကီး၏ ဘုရားရွင္ ပညတ္ ေတာ္မူခဲ့ေသာ သိကၡာပုဒ္မ်ားကုိ မေလးမစားႏွင့္ ေဝဖန္ပုတ္ခတ္မႈ။ ဒါကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး ဘုရားေဟာမ်ားကုိ သူ႔ေနရာႏွင့္သူ ပန္းမ်ားစီကုံးထားသလုိ မ်ဳိးတူရာေပါင္းစုကာ သံဂါယတနာတင္ရန္ ေန႔မအား၊ညမနား ႀကဳိးစားေတာ္မူခဲ့သည္။ ထုိအစည္းအေဝး မွတ္တမ္းကုိ ျပန္လည္ေျခရာေကာက္ၿပီး မွတ္တမ္းတင္ရမည္ဆုိလွ်င္ သံဃာ့အစည္းအေဝး၏ အတည္ျပဳခ်က္၊ ဆုံးျဖတ္မ်ားသည္ လည္း အလြန္ပင္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည္။ အတုယူစရာလည္း ေကာင္းသည္။ လုပ္ႏုိင္သူကုိ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ရန္ တုိက္တြန္းေတာ္မူခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ အရွင္အာနႏၵာအား ပါဝင္ႏုိင္ေရး ႀကဳိးစားမႈမ်ား၊ မပါလုိ႔လည္း မရ၊ ပါလုိ႔လည္း မျဖစ္ႏွင့္ အက်ပ္႐ုိက္ေနမႈ ျပႆနာမ်ားကုိလည္း ေျဖရွင္းေတာ္မူခဲ့ရသည္။ အခ်ိန္နီးကပ္ေနေသာ္လည္း အေရးေပၚ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ခုိင္မာစြာ ခ်ရန္လုိသည္။ ပညာတတ္မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း အမွန္တကယ္လုပ္ႏုိင္သည့္သူ၊ ဗုဒၶ၏ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား အားလုံးကုိလည္း သိသည့္သူ။ ျပန္လည္ေဟာၾကားမႈေၾကာင့္ တစ္လုံးမက်န္ ျပန္လည္နာယူရင္း သိေတာ္မူခဲ့ေသာ တရားဓမၼမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူခဲ့သည့္ အရွင္အာနႏၵာ၏အေရးသည္ အလြန္ပင္စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည္။ ( ႀကဳံလွ်င္ ဒီအေၾကာင္းအရာမ်ား ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေျပာျပပါဦးမည္။ အခုေတာ့ သေဘာေလာက္ကုိပဲ ေျပာျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ) ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ေျခရာမ်ားစြာျဖင့္ ဘဝကုိ တန္ဖုိးရွိစြာ အသုံးခ်ေတာ္မူခဲ့ေသာ အရွင္မဟာကႆပ၏ ေျခလွမ္းမ်ားသည္ကား ထင္က်န္ေနခဲ့ေပသည္။ လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္လည္း သာယာေျဖာင့္ျဖဴး ေနခဲ့ေပသည္။ ဒီေနရာ၌ တန္ဖုိးဟူေသာ စကားလုံးသည္ လူသားမ်ားအေနျဖင့္ သူ႔ေနရာႏွင့္ သူ၊ စံႏႈံးထားကာ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ တန္ဖုိးမွာ ေလာကအတြင္းရွိ တန္ဖုိးႏွင့္ ေလာကမွလြတ္ေျမာက္ရာ ေလာကုတၱရာတန္ဖုိးဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိး ႏွစ္စား ရွိသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ႏွစ္မ်ဳိ္းလုံးအတြက္ မေထရ္သည္ ခ်မွတ္သြားႏုိင္ခဲ့သည္။ စုိက္ထူ သြားႏုိင္ခဲ့သည္။ တန္ဖုိးျဖတ္မရေသာ ေျခရာမ်ားအျဖစ္ ထင္က်န္ေတာ္မူခဲ့ေသာ မေထရ္၏ လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ကား သာယာေျဖာင့္ျဖဴးခဲ့ေသာ္ ယခုအခါဝယ္ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ား၌ ေမွးမွိန္း ေပ်ာက္ကြယ္စျပဳလာေနခဲ့ေပသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဆုိရလွ်င္၊ ဗုဒၶပြင့္ေတာ္မူရာ မဇၥ်ိမေဒသသည္ ဟုိယခင္ကား သာသနာေတာ္ႀကီး ထည္ဝါစြာ တည္ရွိေတာ္မူခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ၌ ကြယ္ေပ်ာက္သြားေလၿပီ။ ထုိ႔အတူ ပါကစၥတန္၊ အင္ဒုိနီးရွားလုိ ေနရာမ်ားသည္လည္း ယခင္က သာသနာေတာ္ ထြန္းလင္းေတာက္ပခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါေသာ္ကား မွတ္တုိင္မ်ားသည္ပင္ မက်န္ရစ္ေအာင္ ကြယ္ေပ်ာက္ေနေလၿပီ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒမ်ားကုိ ပယ္ႏႈတ္မႈမ်ား၊ တင္းက်ပ္သည္ဟုထင္ေသာ ဝိနည္းဥပေဒသမ်ားကုိ ယုတ္ေလ်ာ့စြာ လုိက္နာေတာ္မူခဲ့မႈမ်ား စသျဖင့္ မေထရ္မ်ား၏ ခက္ခဲပင္ပန္းစြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ တာဝန္မ်ားကုိ ေလ့လ်ဴ႐ႈၾကၿပီး၊ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိလည္း အတည့္မလုိက္ဘဲ လမ္းခဲြၾကျခင္း၊ ျဖတ္လမ္းလုိက္ျခင္း၊ လမ္းမွား လုိက္ျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ထုိကဲ့သုိ႔ ကြယ္ေပ်ာက္မႈဆီသုိ႔ ကူးေျပာင္းသြားရေလသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ကား သာသနာႀကီး ေနလုိလႏွယ္ ထြန္းလင္းေစၿမဲျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ တူေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္လည္း ငါးႏုိင္ငံေလာက္သာ က်န္ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္လုိကား သာသနာ ထည္ဝါမႈ ေမွးမွိန္လာေနခဲ့သည္သာ ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ပိဋကတ္သုံးပုံကုိ အာဂုံေဆာင္ႏုိင္သည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာသာ ရွိသည္။ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွာ မေတြ႕ရေတာ့ေပ။ အထူးအားျဖင့္ အဘိဓမၼာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာသာ အားႀကီးစြာ တည္ရွိေနေတာ့သည္။ အျခားေသာ ေထရဝါဒ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ကား ဝိနည္း၊ သုတၱန္ဟူေသာ ပိဋကတ္ႏွစ္ပုံေလာက္ကုိေတာ့ ရွိေနေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ အဘိဓမၼာကုိကား ျမန္မာမ်ားေလာက္ သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈမ်ား သိပ္မရွိၾကေတာ့ေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ပိဋကတ္သုံးပုံလုံး အားေကာင္းစြာ တည္ရွိေနသနည္းဟုဆုိလွ်င္ သာသနာေတာ္ တည္တန္႔ျခင္း၏ အဓိက အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေသာ၊ မူလ ေရေသာက္ျမစ္ျဖစ္ေသာ ပရိယတၱိစာေပမ်ား သင္အံ့ပုိ႔ခ်ေနေသာ စာသင္တုိက္ႀကီးမ်ား အားေကာင္းစြာ တည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ဟု ဆုိရေပလိမ့္မည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိုရလွ်င္ မေထရ္အစဥ္အဆက္ ခ်မွတ္ေတာ္မူခဲ့ေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ မယိမ္းမယုိင္ဘဲ ေလွ်က္လွမ္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ဟု ဆုိရေပလိမ့္မည္။ ထုိပရိယတၱိသာသနာ ေတာ္ႀကီး တည္တန္႔ဖုိ႔ဆုိသည္မွာလည္း ေစတနာ၊ အနစ္နာ၊ ဝါသနာဟူေသာ နာသုံးနာကုိ လက္ကုိင္ထားလွ်က္ ပင္ပန္းမႈမ်ားကုိ မႈေတာ္မမူခဲ့ေသာ စာခ်ဆရာေတာ္မ်ား၏ ေက်းဇူးမ်ားသည္လည္း အထူးပင္ အေရးႀကီးခဲ့ေပသည္။ သူတုိ႔သည္လည္း ေရွးမေထရ္မ်ား၏ ျမင့္ျမတ္ေသာလမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ တန္းမတ္စြာ ေလွ်ာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဓမၼတည္းဟူေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေနစဥ္၊ အဓမၼလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိလည္း ေတြ႕ႀကဳံႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ေတြ႕ႀကဳံပါက အဓမၼလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ မမွိန္မသုန္ ရွင္းလင္းႏုိင္ၿပီး ရဲဝံ့စြာျဖတ္သန္းသြားလာႏုိင္ဖုိ႔ လုိေပသည္။ သုိ႔အတြက္ အထက္က ေျပာခဲ့သလုိ ခ်ီးေျမႇာက္သင့္သူကုိ ခ်ီးေျမႇာက္ၾကျခင္း၊ လုပ္ႏုိင္သူကုိ တြန္းတင္ေပးျခင္းစေသာ အလုပ္မ်ားကုိ ဗုဒၶ၏ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေတာ္မူခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္းမ်ားနည္းတူ အဂတိတရားေလးပါး ရွင္းလင္းစြာ ေရွာင္ကြင္းလွ်က္ ျမင့္ျမတ္သူမ်ား၏ လမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ ထပ္တူျပဳကာ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ရန္ အလြန္ပင္ လုိအပ္ေနေပလိမ့္မည္။ သုိ႔မွသာလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေထရဝါဒသာသနာေတာ္ႀကီး ေနလုိ လလုိ ဆက္လက္ၿပီး အားေကာင္းစြာ ေတာက္ပလ်က္ တည္ရွိ ေနေပလိမ့္မည္။ အခြင့္ႀကဳံဆဲမုိ႔ ျမင့္ျမတ္ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားကုိလည္း ေျခရာထပ္ကာ လုိက္သင့္ၾကေပသည္။ သုိ႔မွသာ ျမင့္ျမတ္သူမ်ား ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္လည္း ပုိမုိထင္ေပၚေစၿပီး အားေကာင္းစြာ ေတာက္ပေနေပလိမ့္မည္။ အထက္ကေျပာခဲ့ေသာ လမ္းမွန္သုိ႔ ဦးတည္ႏုိင္ဖုိ႔၊ လမ္းမွားကုိ ေရွာင္ကြင္းႏုိင္ဖုိ႔ အရိပ္တၾကည့္ၾကည့္ႏွင့္ အသိပညာမ်က္ေစ့ျဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ၾကည့္ေနဖုိ႔၊ သတိရွိေနဖုိ႔ဆုိသည္မွာ ႐ုပ္ဝတၴဳမ်ား အဆမတန္ တုိးတက္မႈမ်ာျဖင့္ အေပၚယံ သေဘာေလာက္ကုိသာ ခင္မင္တြယ္တာ ေနၿပီး၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဟူေသာ စစ္မွန္ေသာ ဓမၼလမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းမႈသည္ကား ေမွးမွိန္ကြယ္ေပ်ာက္ လာေနခဲ့သည္။ ဒါကုိ ေကာင္းမြန္စြာ သိရွိေနဖုိ႔ လုိသည္။ သုိ႔မွသာ အုိင္တီ ေခတ္ႀကီးထဲမွာ မ်က္ေစ့လည္ လမ္းမွားမႈကုိ ေရွာင္ကြင္း သြားႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ ဘုရားရွင္ ေဟာေတာ္မူခဲ့ေသာ၊ အားေကာင္းေသာ ဂါထားေလးတစ္ပုဒ္၏ ျမန္မာျပန္စားသားေလးကုိ လက္ေဆာင္ေပးလုိက္ပါသည္။ အတုယူၿပီး ေလွ်ာက္ရမည့္လမ္းေၾကာင္းကုိ ေျဖာင့္ျဖဴးသာယာစြာ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္မိပါသည္။ '' သမင္သည္ ျပည္တန္ပတၱျမားကုိ ေတြ႕ျမင္ေသာ္လည္း တန္းဖုိး မသိသည့္အတြက္၊ ျမက္ကုိသာ အရသာခံၿပီး စားေသာက္ခါ ေတာအတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ ေပ်ာ္ျမဴးသြားသကဲ့သုိ႔၊ လူမုိက္သည္လည္း လူ႕ဘဝ အခြင့္ကာလေကာင္းကုိ ရေနပါေသာ္လည္း တန္းဖုိးမသိသည့္အတြက္ အာ႐ုံငါးပါး ကာမဂုဏ္တရားမ်ား ေပ်ာ္ျမဴးစြာ အရသာခံစားၿပီး အပါယ္ေလးပါးသုိ႔ သြားေရာက္ရ၏ '' (ဗုဒၶ)

ေမာင္မင္းစုိး(ေရႊနံ႔သာ)

(လွရတနာဆရာေတာ္ ေရႊရတုပုံရိပ္လႊာ၊ ႏုိဝင္ဘာလ၊ ၂ဝ၁ဝ)

No comments: