Friday, October 21, 2011

နိဒါန္း (သုိ႔မဟုတ္) စစ္မွန္ေသာ သင္ၾကားခ်က္မ်ား


ယေန႔ေခတ္သည္ တုိင္းျပည္အသီးသီးတြင္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ျဖင့္ အရွိန္ျပင္းျပင္းခ ်ီတက္ေနေသာ ႏုိင္ငံအသီးသီး မ်ားစြာ ေပၚထြက္လာလ်က္ ရွိသည္။ လူသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ လုိက္ေလ်ာညီေထြက်င့္ေဆာင္ေနေသာ တုိင္းျပည္မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ား၏ က်င့္ထုံးလည္း ျဖစ္သည္။ အမွန္အားျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာ ေက်ာ္ကတည္းကပင္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ အိႏၵိယျပည္တြင္ က်င့္သုံးခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ လိစၧဝီမင္းသားတုိ႔က်င့္သုံးခဲ့ၾကသည္။ သည္စနစ္ကုိ ဗုဒၶအေနျဖင့္လည္း သင္ၾကားခဲ့သည္သာ ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶ၏ လမ္းစဥ္မ်ား၊ သင္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာဒီမုိကေရစီ စနစ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။
ဒီမုိကေရစီစိတ္ဓာတ္မ်ား ရွင္သန္လာေအာင္၊ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို လက္ေတြ႕က်က်ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔ စကားေတြ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ေျပာလာၾကသည္။ လက္ကမ္းႀကိဳဆုိၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ဟုိတေလာေလးက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာဆုိသြားေသာ သမၼတႀကီး၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားကုိ အနည္းငယ္ေဖာ္ျပလုိပါသည္။
''ျပည္သူအမ်ားေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတဲ့ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ သန္႔ရွင္းေသာ အစုိးရ၊ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားထြန္းကား ေရး၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ သဟဇာတျဖစ္ေသာ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္ေပၚေရး၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး စတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိလည္း ဤလႊတ္ေတာ္အား ကတိျပဳေျပာၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္''
ဒါသည္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၾကားခ်င္သည့္ အသံမ်ားျဖစ္ၿပီး ဘယ္ေလာက္အတုိင္းအတာအထိ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မည္ ဆုိသည္ကုိလည္း သိခ်င္ၾကလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ အခုေျပာဆုိမည့္ ဗုဒၶ၏ သင္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ ဒါေတြကုိ အထူးသျဖင့္သင္ၾကားခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္လည္း လုိက္နာရမည့္ သင္ၾကားခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္ေသာ မင္းမ်ား၊ အစုိးရမ်ား၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း ေမ့မထားၾကရန္ လုိအပ္ပါသည္။ စစ္မွန္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ဒီမုိ ကေရစီစနစ္ေဖာ္ေဆာင္ၾကမည္ဆုိလွ်င္ ဗုဒၶ၏ သင္ၾကားမႈမ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထား၍ မျဖစ္ေပ။ အစုိးရမ်ား မဟုတ္ေသာ္လည္းအဖဲြ႕ အစည္းတုိင္းမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း သိထားဖုိ႔၊ လုိက္နာဖုိ႔ ဗုဒၶသင္ၾကားမႈမ်ားကုိ ေရးသားလုိက္ပါသည္။ နာယကဂုဏ္ ေျခာက္ပါး၊ အဂတိတရား ေလးပါး၊ မင္းက်င့္တရား ဆယ္ပါးသည္ အေရးႀကီးေသာ သင္ၾကားခ်က္ျဖစ္သည္။ဤသည္တို႔ကုိ အေသးစိတ္တင္ျပသြားပါမည္။ လုိက္နာဖုိ႔၊ မလုိက္နာဖုိ႔ကုိေတာ့ အထူးမေျပာလုိေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ျဖစ္ခ်င္လွ်င္၊ အမ်ား၏ ကုိးစားမႈ၊ ေလးစားမႈ၊ အထင္ႀကီးမႈ၊ ယုံၾကည္မႈမ်ားျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္လုိလွ်င္ ဗုဒၶ ၏ သင္ၾကားမႈမ်ားသည္ မ်ားစြာပင္ အသုံးဝင္ေနလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ လုိက္နာလုိသူမ်ားအတြက္ ရည္ၫႊန္းဖြင့္ဆုိျခင္းဟု ဆုိရပါလိမ့္မည္။

နာယကဂုဏ္ (၆) ပါး

နာယကဂုဏ္ ေျခာက္ပါးဆုိသည္ကေတာ့ လူအေတာ္မ်ားမ်ားသိၿပီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ဤသည္လည္း အေရးႀကီး သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ပုံသာဓကအနည္းငယ္ထုတ္ႏုတ္ၿပီး တင္ျပလုိပါသည္။ ''ထၾကြႏုိးၾကား၊ သနားသည္းခံ၊ ေဝဖန္ေထာက္႐ႈ၊ ဤေျခာက္ခု၊ ႀကီးသူက်င့္ရာ တရားတည္း'' ဆုိသည့္ လကၤာေလးသည္လည္း လူတုိင္း၏ ႏႈတ္ဖ်ား၌ ရေနၿပီး၊ သိေနၿပီးသည့္ လကၤာေလးျဖစ္ပါသည္။
ထၾကြျခင္းဆုိသည္ လုံ႔လဝီရိယကုိ ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ အၿမဲတမ္းအားသြန္ခြန္စုိက္ရွိေနဖုိ႔ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတစ္ခုေဖာ္ေဆာင္ ရာမွာ ျဖစ္ေစ၊ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုတည္ေထာင္ရာမွာျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုခုမွာျဖစ္ေစ ေခါင္းေဆာင္လုပ္သည့္ သူသည္ အၿမဲ တမ္းေရွ႕ကေန မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ၿပီး ထထၾကြၾကြ၊ တက္တက္ၾကြႏွင့္ကုိယ္တုိင္ပါဝင္ေဆာင္ဖုိ႔ လုိပါသည္။ အေပၚကေနၿပီး တစ္မိန္႔ တစ္အာဏာႏွင့္ ခုိင္း႐ုံမွ်ႏွင့္ မလုံေလာက္ေပ။ ကုိယ္တုိင္တက္ၾကြစြာ၊ လုံ႔လဝီရိယစုိက္ထုတ္ကာ ေဖာ္ေဆာင္မွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္ေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ ပုံေဖာ္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။
ထုိ႔အတူ ႏုိးႏုိးၾကားၾကား ရွိေနဖုိ႔လည္း အလြန္လုိအပ္သည္။ ႏုိးႏုိ္းၾကားၾကားဆုိသည္မွာ ေခတ္အေျခအေနကုိ သိျမင္ႏုိင္ျခင္း၊ နားလည္ႏုိင္ျခင္း၊ ေလ့လာျခင္းမ်ဳိးျဖင့္ အျခားသူမ်ား ဘာလုပ္ေနသည္ကုိ အၿမဲတမ္းေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရင္း ႏုိးၾကားေနရမည္။ သုိ႔မဟုတ္ မိမိ၏ တုိင္းျပည္အတြင္းရွိ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ အေရးကုိ အၿမဲတမ္းေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရင္း ႏုိးႏုိးၾကားၾကားရွိေန ရမည္။ အႏၲရာယ္မ်ဳိးစုံေအာက္မွာ က်ေရာက္ေနလွ်င္လည္း ဘာမ်ား ကူညီမႈေပးရမည္ဆုိသည္ကို ေလ့လာရမည္။ ကူညီႏုိင္ရမည္။ သနားၾကင္နာမႈမ်ားျဖင့္ ဘဝတစ္ခုလုံးကုိ ကိုယ့္လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားစြာအတြက္ အသုံးခ်ႏုိင္သူျဖစ္ေနရပါမည္။ ငါလုပ္ႏုိင္သည္ဆုိသည့္ မာနစိတ္ျဖင့္ မိမိလုပ္ရပ္ကုိ ဂုဏ္ယူေနစရာ မလုိ၊ ပတ္ဝန္းက်င္က ဆုံးျဖတ္ေပးသြားပါလိမ့္မည္။ ေလာ ကဓံမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕သည့္အခါမွာလည္း သည္းခံႏုိင္ရမည္။ အမ်ားအတြက္ဆုိသည့္ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ဦးေဆာင္ႏုိင္ရမည္။ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အႏၲရာယ္မ်ဳိးစုံ၏ လာရာ လမ္းကုိ သိရမည္။ ဘယ္လုိေျဖရွင္းရမည္ဆုိတာကုိ ေဝဖန္ပုိင္းျခားႏုိင္သည့္ စူးစမ္းေလ့လာမႈ အားေကာင္း ရမည္။ အစစအရာရာသိျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး စာနာေထာက္ထားမႈ၊ ၾကည့္႐ႈေစာင္မမႈျဖင့္ ကူညီႏုိင္ရမည္။ သည္ႏွစ္မွာ ကမၻာႏွင့္အဝန္း မုိးေတြ ႀကီးသည္။ ျပည္သူေတြ အတိဒုကၡေရာက္ၾကသည္။ ဒါေတြကုိ အကူအညီေပးႏုိင္ရမည္။ လုိအပ္သည့္ ေနရာကုိလည္း သိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္လည္း ေရာက္ေအာင္ သြားရမည္။ ဒါသည္ တုိင္းျပည္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ နာယကဂုဏ္ ေျခာက္ပါးျဖင့္ ကူညီမႈ၊ ေျဖရွင္းမႈ၊ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ သည္ေနရာမွာ သည္ အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ အားလုံးအက်ဳံးဝင္ေနေသာ ဇာတ္ေတာ္တစ္ပုဒ္ကုိ အတုယူေစခ်င္သည့္အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပလုိပါသည္။
ဗုဒၶသည္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းပီသသည္။ ကုိယ္တုိင္ ေလးဆယ့္ငါးဝါပတ္လုံး တစ္ေန႔အိပ္ခ်ိန္ (၂) နာရီမွ်ေလာက္သာ ကုိယ္ပုိင္အခ်ိန္ထားၿပီး အလုပ္မ်ားကုိ လုပ္ခဲ့သည္။ ဒါသည္ သတၱဝါမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ မိမိအတြက္ဆုိလွ်င္ေတာ့ အထူး လုပ္ စရာ မလုိေတာ့ေပ။ သုေမဓာဆုိသည့္ ဘုရားအေလာင္းဘဝျဖင့္ပင္ မိမိအတြက္ကုိသာ ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ အာမခံခ်က္ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ဘုရားျဖစ္ၿပီး၊ မျဖစ္ခင္မ်ားမွာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းပီသစြာ အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္မွာ အတုယူစရာမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ယခုဗုဒၶ ေဟာၾကား၊ သင္ၾကားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားထဲမွ ထၾ<ြကလုံ႔လ ဝီရိယ၊ ႏုိးၾကားမႈ၊ မိမိ၏ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအေပၚ သနားၾကင္နာမႈ၊ သည္းခံမႈစြမ္းအား၊ ေဝဖန္ပုိင္းျခားႏုိင္သည့္ ပညာ၊ အားလုံးကုိ ၿခဳံငံုသုံးသပ္ၿပီး မည္ကဲ့သုိ႔ ကယ္တင္ရမည္ကုိ သိေအာင္ ေထာက္လွမ္းၿပီး အေျခအေနအရပ္ရပ္ကုိ ႐ႈျမင္လွ်င္ မိမိေအာက္လက္ငယ္သားမ်ားအေပၚ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး မိမိအသက္ကုိပင္ မငဲ့ကြက္ဘဲ ထမ္း ေဆာင္ခဲ့၊ တာဝန္ေက်ခဲ့ေသာ ျပယုဂ္ကုိ အနည္းငယ္ထုတ္ျပခ်င္ပါသည္။
ေမာင္မင္းစုိး
ဆက္လက္တင္သြားပါမည္......


No comments: