Friday, January 27, 2012

ဗုဒၶ၏သင္ၾကားမႈျဖင့္.... စာအုပ္အဆက္

လာဘ္စားေသာ မင္း

ဘ႐ုတုိင္း၌ ဘ႐ုမင္းႀကီး ထီးနန္းစုိးစံစဥ္ ဘုရားအေလာင္းသည္ အဘိညာဥ္သမာပတ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ဂုိဏ္းဆရာ ရေသ့ႀကီးျဖစ္ေနသည္။ ခ်ဥ္၊ ဆားမွီဝဲလုိသျဖင့္ ေနာက္ပါ ရေသ့ငါးရာတုိ႔ႏွင့္အတူ ဟိမဝႏၲာမွ ထြက္၍ ဘ႐ုၿမိဳ႕၏ ေျမာက္တံခါးအနီး ေညာင္ပင္ႀကီးေအာက္တြင္ ေနထုိင္ေနခဲ့သည္။ အဆုိပါရေသ့မ်ား ေန၍ ၁၅ရက္ေလာက္အၾကာမွာပင္ အျခားေသာ ရေသ့တစ္ပါးေခါင္း ေဆာင္သည့္ ရေသ့ငါးရာတုိ႔သည္လည္း ဘ႐ုၿမိဳ႕၏ ေတာင္ဘက္တံခါးအနီး ေညာင္ပင္ႀကီးေအာက္တြင္ အေျခခ်ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိန္က်၍ ျပန္ခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ ရေသ့ႏွစ္ဖဲြ႕စလုံးပင္ ဟိမဝႏၲာသုိ႔ ျပန္လာခဲ့ၾကသည္။
ရေသ့မ်ား ျပန္သြား၍ မၾကာေသးခင္ပင္ ေတာင္ဘက္တံခါးအနီးရွိ ေညာင္ပင္သည္ ေျခာက္ေသြ႕ကာ ေသသြားသည္။ သုိ႔အတြက္ ေနာက္တစ္ေခါက္ေရာက္လာေသာအခါ သူတုိ႔သည္ ေျမာက္တံခါးအနီး ေညာင္ပင္ေအာက္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ကာ ေနထုိင္ ခဲ့ၾကသည္။ ပထမလာေရာက္ေနထုိင္ေသာ ရေသ့ငါးရာသည္လည္း မိမိတုိ႔အရင္ေနထုိင္ခဲ့ေသာ ေျမာက္တံခါးအနီးရွိ ေညာင္ပင္သုိ႔ ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔အတြက္ သူ႔အပင္၊ ငါ့အပင္၊ ငါတုိ႔ေရွးဦးစြာ ေနခဲ့ဖူးသည္၊ ငါတုိ႔ယခုအရင္ဦးေရာက္သည္ စသည္ျဖင့္ ရေသ့တုိ႔ အျငင္းအခုံျဖစ္ၾကသည္။ ေနာက္ဆုံး မင္းထံ ဝင္ၿပီး အဆုံးအျဖတ္ခံကာ မင္းသည္ အရင္ေနဖူးသည့္ ရေသ့တုိ႔အား အႏုိင္ေပးလုိက္သည္။
မေက်နပ္ျဖစ္သြားေသာ ဒုတိယေရာက္လာသည့္ ရေသ့မ်ားအေနျဖင့္ အ႐ႈံးမေပးလုိေပ။ ဒါေၾကာင့္ဒိဗၺစကၡဳျဖင့္ ၾကည့္႐ႈကာ ယခင္က စၾကဝေတးမင္းတစ္ပါးအသုံးျပဳခဲ့ေသာ ရထားခ်ဳိင့္တစ္ခုကုိ ေတြ႕ရ၍ ထုတ္ယူၿပီး မင္းႀကီးအား တံစုိးလက္ေဆာင္အျဖစ္ လာဘ္ထုိးကာ ေပးခဲ့ၾကသည္။ မင္းသည္ ႐ႈံးနိမ့္သြားေသာ အဖဲြ႕ကုိ တစ္ဖန္ထပ္၍ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ေပးလုိက္ျပန္သည္။ ထိုအေၾကာင္းကုိ သိေသာ ပထမရေသ့အဖဲြ႕သည္ ရထားခ်ဳိင့္၏ ရထားလွည္းဘီးတုိ႔ကုိ ထုတ္ယူကာ မင္းႀကီးအား ေပးၿပီး မိမိတုိ႔တစ္ဖဲြ႕တည္းသာ ပုိင္ဆုိင္မႈအျဖစ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိၾကသည္။ မင္းကလည္း တံစုိးလက္ေဆာင္လာဘ္ထုိးမႈကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး ရေသ့တုိ႔အလုိက် ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ သီးသန္႔ထုတ္ေပးလုိက္ျပန္သည္။
ထုိအခါဘ႐ုတုိင္းမွ နတ္မ်ားသည္ သီလရွိေသာ ရေသ့မ်ားကုိ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ေစခဲ့ေသာ ဘ႐ုမင္းအား အမ်က္ထြက္ ၾကသျဖင့္ ယူဇနာသုံးရာရွိေသာ ဘ႐ုတုိင္းကုိ သမုဒၵရာဒီလႈိင္းမ်ားျဖင့္ ႏွစ္ျမႇဳပ္ဖ်က္ဆီးလုိက္ရာ ဘ႐ုတိုင္းသည္ သမုဒၵရာေရေအာက္သုိ႔ ေရာက္သြားေတာ့သည္။ သည္ေဒသနာ၊ သင္ၾကားခ်က္ကုိ သိေတာ့မွ ပေသနဒီေကာသလမင္းႀကီးသည္ တိတိၴတုိ႔၏ တည္ေဆာက္ဆဲ ေက်ာင္းမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ မင္းမႈထမ္းမ်ားအား ေစလႊတ္လုိက္သည္။
မွန္သည္။ အထက္အစုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလပုိင္အသင္းမ်ားအေနျဖင့္၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ဒါကို အထူးသျဖင့္ အေလးဂ႐ုျပဳရန္ လုိအပ္ပါသည္။ အျခားသူမ်ား မသိဘူးဟု ထင္ေသာ္လည္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားသည္ ပထမဦးဆုံး မိမိကုိယ္တုိင္ႏွင့္ အျခားလာဘ္ေပးသူဆုိသည့္ ႏွစ္ဦးတုိ႔အေနျဖင့္ သိမည္။ ထုိ႔ေနာက္ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ေစာင့္နတ္မ်ား၊ အနီးအနားရွိအေဆာက္အအံု၊ ၿခံေစာင့္နတ္ စသူမ်ား သိမည္သာ ျဖစ္သည္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ဒုိ႔ရန္သူဆုိသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ပါအတုိင္း လုိက္နာဖုိ႔သည္လည္း တုိင္းျပည္တစ္ခုတည္ေထာင္ရာမွာ အေရးႀကီးေသာ သင္ၾကားခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဒါကုိလည္း ထိေရာက္စြာ အေရးယူဖုိ႔ လုိသည္။ အေရးယူေနသည္ဟုလည္း ၾကားရသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ခ်င္သည္ဆုိလွ်င္၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း၏ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ေတာ့ မလြယ္ကူေပ။ အားလုံး ဝုိင္းဝန္းအေျဖရွာၾကဖုိ႔ အေရးႀကီးပါသည္။ မိမိလက္ေအာက္ရွိ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ားအားလည္း တိက်ေသာ၊ တာဝန္ေက်ေသာ၊ စိတ္ေကာင္းရွိေသာ၊ ေဝဖန္ပုိင္းျခားႏုိင္ေသာ၊ ၾကင္နာမႈ၊ စာနာမႈတရားျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ လူေကာင္းတစ္ ေယာက္ကုိ တာဝန္ေပးဖုိ႔ အေရးႀကီးပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္ မိမိတုိ႔ မသိဘဲ ေအာက္ေျခမွာ ျဖစ္ခ်င္သလုိ ျဖစ္ေနမႈမ်ားကုိ အာ႐ုံမထား လွ်င္ေတာ့ တျမည့္ျမည့္တုိက္စားလာကာ တုိင္းျပည္တစ္ခုလုံးသည္ ဆင္းရဲမဲြေတမႈဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားကုိ ဘယ္လုိမွ် မကုစားႏုိင္ဘဲ ဆင္းရဲတြင္း နက္သထက္ နက္ေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။ပညာရွိစကား နားေထာင္လွ်င္ ခ်မ္းသာစၿမဲ

သည္ေနရာမွာလည္း ပညာရွိစကားကုိ နားေထာင္၍ ခ်မ္းသာရျခင္း၊ ပညာရွိတုိ႔သည္သာ အမွန္တရားကုိ သိျမင္ႏုိင္သည္ ဆုိသည့္ အေၾကာင္းေလးကုိ ဇာတ္ေလးတစ္ပုဒ္အေနျဖင့္ အတုယူႏုိင္ရန္ တင္ျပလုိပါသည္။
တစ္ခါက ဗာရာဏသီျပည္၊ ျဗဟၼဒတ္မင္း ထီးနန္းအုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထုိစဥ္အခါ၌ ဘုရားအေလာင္းသည္ လွည္းကုန္သည္ျဖစ္ၿပီး လွည္းငါးရာတုိ႔ျဖင့္ ကုန္သြယ္ျခင္းကို ျပဳသည္။ တစ္ခါက သူတုိ႔အဖဲြ႕အေနျဖင့္ ေတာအုပ္ႀကီးတစ္ခုတြင္ ေရာက္ရွိသြားၾကသည္။ အဲသည္ေတာအုပ္အနီးတြင္ ရြာငယ္တစ္ခုကုိ ေတြ႕ရသည္။ ထုိရြာ၏ တံခါးဝတြင္ ထူးဆန္းသည့္ ကႎဖလ ဆုိသည့္ အပင္တစ္ပင္ ရွိသည္။ ထုိပင္သည္ သရက္ပင္ႏွင့္ တူသလုိ အသီး၏ အနံ႔ႏွင့္ အရသာမ်ားသည္လည္း သရက္သီးအတုိင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္အထူးဆန္းဆုံးက သည္အသီးကို စားမိသူအား လတ္တေလာ ေသေစႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။
ေတာအုပ္ႀကီးအဝရွိ ရြာငယ္မွ ရြာသားမ်ားသည္ ထုိအပင္ကုိ မွီၿပီး စီးပြားျဖစ္ေနၾကသည္။ ယခင္က အခ်ဳိ႕ေသာ ခရီး သြားမ်ားသည္ ထုိအပင္မွ အသီးကုိ သရက္သီးအမွတ္ျဖင့္ စားၿပီး ေသဆုံးခဲ့ၾကဖူးသည္။ ဒါကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး က်န္ရွိခဲ့သည့္ လွည္း၊ ႏြား၊ ကုန္ စေသာ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကုိ ရြာသားမ်ား ရရွိေနက်ျဖစ္သည္။ ယခုလွည္းအဖဲြ႕ေရာက္လာသည္ကုိလည္း ေရွ႕အတုိင္း ထင္ထားခဲ့ၾကသည္။ နံနက္အ႐ုဏ္ေရာက္လွ်င္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ေကာက္ယူရန္ ေရာက္လာၾကသည္။ သို႔ေသာ္သည္အဖဲြ႕အေနျဖင့္ သူတုိ႔ထင္သည့္အတုိင္းမဟုတ္ဘဲ အားလုံးက်န္းက်န္းမာမာရွိေနၾကသည္ကုိ ေတြ႕ၾကရသည္။ ရြာသားမ်ားသည္ လွည္းမွဴးႀကီးအား ''ဒီအပင္ဟာ အဆိပ္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘယ္လုိသိသလဲ'' ဆုိသည့္ ေမးခြန္းကို ေမးၾကသည္။ ''ငါ့အေနနဲ႔ကေတာ့ အဆိပ္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းႏွစ္ခ်က္ေၾကာင့္ သိသည္'' ဟု ျပန္ေျဖလုိက္သည္။ အဲသည္အေၾကာင္းႏွစ္ခ်က္ကေတာ့ ပထမဆုံးအေနျဖင့္ သည္အပင္သည္ နိမ့္ေနၿပီး ခူးဆြတ္သူ မရွိျခင္း၊ ဒုတိယတစ္ခ်က္ကေတာ့ ရြာႏွင့္ နီးေသာ္လည္း အသီးမ်ားျ>ြပတ္သိပ္ေနျခင္းဆုိသည့္ အေၾကာင္း ႏွစ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္ဟု ေျပာလုိက္သည္။ မွန္သည္။ ပညာရွိသည္ အရာအားလုံးကုိ သိျမင္နားလည္သည္။ အရာရာကုိ ေဝဖန္ပုိင္းျခားႏုိင္သည္။ သုိ႔အတြက္ လူေပါင္းမ်ားစြာ၏ အသက္ကုိ ကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ဒါသည္ ပညာရွိကုိ ရရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တုိင္းျပည္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အဖဲြ႕အစည္းတုိင္းမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ပညာရွိရဖို႔ အလြန္လုိအပ္ပါသည္။ ပညာရွိသူသည္သာလွ်င္ အရာရာကုိ ေဝဖန္ပုိင္းျခားသိျမင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

No comments: