Wednesday, February 1, 2012

စာအုပ္အဆက္ . . .ပါရမီမ်ားႏွင့္ ဘုရားရွင္ . . .၁။ ဒါနပါရမီ


ပါရမီမ်ားႏွင့္ ဘုရားရွင္

ကမၻာေလာကရွိ ႀကီးက်ယ္ေသာ ဘာသာေရးတည္ေထာင္သူပုဂၢဳိလ္မ်ားထဲတြင္ တစ္ဦးတည္းေသာ ဆရာျဖစ္သည့္၊ ဗုဒၶမွ လဲြ၍ မည္သူမွ် လူသားအျဖစ္ (ျဖစ္ျခင္း) ကုိ အဆုိမျပဳခဲ့ေပ။ လူသားတစ္ေယာက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရေသာ္လည္း ဗုဒၶသည္ ပါရမီဆယ္ပါး သုိ႔မဟုတ္ ဆယ္ပါးေသာ ျပည့္စုံျခင္းမ်ားျဖစ္သည့္ အျမင့္မားဆုံးေသာ ျဖည့္က်င့္ျခင္းအတြက္ မေရမတြက္ႏုိင္ေသာ ဘဝမ်ားတြင္ ျဖည့္က်င့္ျပည့္စုံေစၿပီးသည့္ ထူးျခားေသာ လူသားျဖစ္ပါသည္။
ပါရမီဆယ္ပါးမွာ ဒါန- ေပးကမ္းျခင္း၊ သီလ- ကုိယ္က်င့္တရား၊ ေနကၡမၼ- စြန္႔လႊတ္ျခင္း၊ ပညာ- Óာဏ္ပညာ၊ ဝီရိ ယ- ဇဲြလုံ႔လရွိျခင္း။ ခႏၲီ- စိတ္ရွည္သည္းခံျခင္း၊ သစၥ- မွန္ကန္ျခင္း၊ အဓိ႒ာန- ခုိင္မာျပတ္သားျခင္း၊ ေမတၱာ- ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ ဥေပကၡာ- (ခံစားမႈ) မွ်ေျခတုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶသည္ ကမၻာေလာကတြင္ အံ့ဖြယ္အေကာင္းဆုံးလူသား ''အစၧရိယမႏုႆ'' ျဖစ္ေတာ္မူပါသည္။ ဗုဒၶသည္ မိမိကုိယ္တုိင္လည္း နတ္ဘုရားတစ္ပါးဟု မွတ္ယူေတာ္မမူေပ။ မိမိ၏ ေနာက္လုိက္မ်ားကုိလည္း သူ႔အား နတ္ဘုရားတစ္ပါးအျဖစ္ မွတ္ယူရန္လည္း မိန္႔ေတာ္မမူပါေခ်။ သုိ႔ရာတြင္ ဗုဒၶသည္ နတ္ဘုရားမ်ား၏ ဆရာအရွင္ သုိ႔မ ဟုတ္ နတ္မ်ား၏ မင္းျဖစ္သည္။ 'ေဒဝါတိေဒဝ' ဟု မွန္ကန္စြာ မွတ္ယူေတာ္မူပါသည္။
ယင္းပါရမီဆယ္ပါးကုိ အက်ဥ္းသေဘာအေနျဖင့္ အနည္းငယ္ေလာက္ တစ္ခုခ်င္း ထုတ္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ ပုိၿပီး ျပည့္စုံ သြားေပလိမ့္မည္။ ပါရမီကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိးဖြင့္ဆုိေျပာဆုိခဲ့ၾကေသာ္လည္း သည္ေနရာမွာေတာ့ ျမင့္ျမတ္သူတုိ႔၏ အလုပ္ဟု အမ်ားသိၿပီး၊ လက္ခံထားၿပီးသည့္ စကားလုံးကုိ ဖြင့္ျပလွ်င္ ပုိၿပီး သင့္ေတာ္ေပလိမ့္မည္။ ပါရမီဆယ္ပါးဟုဆုိေသာ္လည္း တစ္ပါးစီကုိ ျပန္ၿပီး သုံးမ်ဳိးစီ ခဲြျခားထားသည့္အတြက္ ပါရမီဆယ္ပါး၊ အျပားသုံးဆယ္ဆုိတာ ျဖစ္လာသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဒါနပါရမီကုိ သုံးမ်ဳိးထပ္ခဲြလွ်င္ ဒါနပါရမီ၊ ဒါနဥပပါရမီ၊ ဒါနပရမတၴပါရမီဟု ဒါနကုိ ျမင့္သထက္ ျမင့္လာမႈအေနအားျဖင့္ ခဲြျခားထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိနည္း အတူ အျခားပါရမီမ်ားကုိလည္း ပါရမီ၊ ဥပပါရမီ၊ ဥပပရမတၴပါရမီဟု သုံးမ်ဳိးစီ ထပ္ခဲြလွ်င္ အျပားသုံးဆယ္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

၁။ ဒါနပါရမီ

ပါရမီဆယ္ပါးတုိ႔တြင္ ဘုရားအေလာင္းသည္ ဒါနပါရမီကုိ ေရွးဦးစြာ ျပဳက်င့္ခဲ့သည္။ ဒါနႏွင့္စပ္ဆုိင္၍ ပိဋကတ္က်မ္း စာမ်ား၌ အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖုံဖုံဖြင့္ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရေသာ္လည္း အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ မိမိႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာ ပစၥည္းဝတၴဳတစ္ခုခုအား သူတစ္ပါးေပးကမ္းျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ေစတနာထားရွိခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား မတူညီႏိုင္သလုိ အက်ဳိးေပးျခင္း မ်ားလည္း မ်ားစြာ ကဲြျပားေစလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ဘုရားအေလာင္းေတာ္အေနႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အလွဴဒါနသည္ စီးပြားတုိးတက္ဖုိ႔၊ လာဘ္လာဘေပါမ်ားဖုိ႔၊ နတ္စည္းစိမ္မ်ဳိးစုံ၊ လူစည္းစိမ္မ်ဳိးစုံကုိ ျပည့္ျပည့္ဝဝခံစားဖုိ႔ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ကား စိုးစဥ္းအနည္းငယ္မွ်ပင္ မရွိေပ။ ရည္ရြယ္ခ်က္အေနျဖင့္ ေလာကမွ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္အက်ဳိးငွာ လွဴဒါန္းမႈျဖစ္သည္။ အဆုိပါေလာကမွ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းကုိလည္း မိမိတစ္ကုိယ္ေရအေနျဖင့္ လြတ္ေျမာက္လုိျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္၊ မိမိလြတ္ေျမာက္သလုိ သတၱဝါေတြကုိလည္း လြတ္ေျမာက္ေစလုိသည့္ ဆႏၵ၊ မိမိသိလွ်င္လည္း အျခားေသာ ေဝေနယ်တုိ႔အား သိလုိသည့္ ဆႏၵဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ပရ ဟိတအက်ဳိးငွာ ပုိကဲၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အလွဴဒါနမ်ားႏွင့္ ေလာကေကာင္းက်ဳိးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား မ်ားစြာ ရွိသည္။ သာဓက ေပါင္းမ်ားစြာကုိ အက်ယ္ထုတ္ျပရန္ကား သည္စာအုပ္အေနျဖင့္ လုံေလာက္မႈရွိဟန္ မတူေပ။ သိသာထင္ရွားေသာ ဇာတ္ေတာ္ အေနျဖင့္ကား ေဝႆႏၲာဇာတ္သည္ လူသိမ်ားသည္။ သည္ဇာတ္အေနျဖင့္ပင္ ဒါနပါရမီ၊ ဒါနဥပပါရမီ၊ ဒါနပရမတၴပါရမီမ်ားစြာ ကုိ သိသာႏုိင္သည္။ လုပ္ေဆာင္ခဲေသာ အလုပ္မ်ဳိးကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း၊ လွဴဒါန္းမႈ၏ ပုံေဆာင္ခဲမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနခဲ့သည္။ အကိတၱိဇာတ္လုိ ဘဝျဖစ္စဥ္မ်ားသည္လည္း နက္နဲသည္။ ဒါနဆုိသည့္ အလွဴအတန္းကုိ စစ္ထုိးျခင္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ျပသထားသည့္ ေဒတာမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ စစ္ပဲြတစ္ခုတြင္ ဘယ္လုိေသာ နည္းျဖင့္ ရန္သူကုိ အႏုိင္ရရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ကုိ သိရွိသလုိ၊ ႀကိဳးစားသလုိ၊ မိမိအတြင္းသႏၲာန္၌ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေလာဘႏွင့္ တူေသာ ရန္သူကုိ အႏုိင္ရရန္ တုိက္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဒါနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေလးစားရမည့္၊ အတုယူရမည့္၊ လုိက္နာရမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားစြာထဲမွ ယုန္ပညာရွိ ဘဝက အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကုိ သတိရမိသည္။ ျဗဟၼဏအေယာင္ေဆာင္လာေသာ သိၾကားမင္း၏ စမ္းသပ္မႈဟုဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိစဥ္အခါက တိရစၧာန္ဘဝပင္ ျဖစ္လင့္ကစား၊ မိမိအလွဴဒါနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သူတစ္ပါးအေပၚမွာ ဘယ္ေလာက္ ေစတနာထားသည္ဆုိသည္ကုိ ေလ့လာ၊ အတု ယူရမွာ ျဖစ္သည္။ မိမိထံ အလွဴခံလာေသာ ျဗဟၼဏအား ဘာမွ်ေပးလွဴစရာ မရွိေသာေၾကာင့္ ျဗဟၼဏအား မီးဖိုခုိင္းလုိက္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ မိမိမွာ အျခားေပးလွဴစရာ မရွိ၍ မိမိ၏ အသားကုိ ေပးလွဴလုိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယုန္၏ သႏၲာန္မွ စီးဆင္းလာေသာ စိတ္ဓာတ္ကား လူမ်ားပင္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ခဲယဥ္းေနေပလိမ့္မည္။ ဖုိခုိင္းထားေသာ မီးဖုိထဲကုိ မိမိကုိယ္တုိင္ခုန္ခ်ကာ အသက္ကုိ ပဓာနမထားဘဲ မိမိအသားကုိ ေပးလွဴရန္ ျဖစ္သည္။ ''က်ဳပ္ကုိ သတ္မယ္ဆုိရင္ ခင္ဗ်ားမွာ သူတစ္ပါးအသက္ကုိ သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ ပါဏာတိပါတကံေျမာက္ေနလိမ့္မယ္၊ ဒါေၾကာင့္ကုိယ္တုိင္ပဲ မီးပုံထဲ ခုန္ခ်လုိက္မယ္။ ၿပီးေတာ့မွ က်က္သြားတဲ့ က်ဳပ္ရဲ႕ အသားကုိ စားပါ'' ဆုိသည့္ ဆႏၵျဖစ္သည္။ ထုိမွ်ခက္ခဲေသာ၊ နက္နဲေသာ အလွဴဒါကုိ လွဴဒါန္းျခင္းသည္ မိမိတစ္ဦး တစ္ေယာက္အတြက္ မဟုတ္ခဲ့ေပ။ သဗၺညဳတÓာဏ္ကုိ ရရန္ ရည္ရြယ္ေသာ္လည္း အဆုိပါရည္ရြက္ခ်က္၏ ေနာက္ကြယ္မွာ မိမိရ ရွိသလုိ၊ ခံစားသလုိ၊ သိသလုိ၊ လြတ္ေျမာက္သလုိ အျခားေသာ ေဝေနယ်မ်ားစြာအတြက္ မိမိႏွင့္ထပ္တူက်ေစဖုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္မွန္မွန္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ ေျပာသည္။ ဒါနဆုိသည့္ အလွဴအတန္းသည္ သူေတာ္ေကာင္းမွန္လွ်င္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အလုပ္ဟု သေဘာထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လုိသည္ဟု ဆုိၾကသည္။ ေသခ်ာတာ တစ္ခုအေနျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ ဘာသာတုိင္းလုိလုိ အလွဴအတန္းကုိ ေကာင္းသည့္ လုပ္ငန္းဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္အထက္က ေျပာခဲ့သလုိ ရည္ရြယ္ ခ်က္ခ်င္းကေတာ့ မတူ။ အလြန္ပဲ ျခားနားလွသည္။ ခက္ခဲစြာ ႐ုန္းကန္ေနရေသာ လူသားမ်ားစြာသည္ တုိင္းျပည္တစ္ခုတြင္ျဖစ္ေစ၊ သိ႔ုမဟုတ္ ကမၻာေပၚတြင္ျဖစ္ေစ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနခဲ့သည္။ သူတုိ႔၏ ဆင္းရဲမဲြေတမႈမ်ားကုိ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ တာဝန္သိသူ မ်ားအေနျဖင့္ ဆင္းရဲတြင္းမွ ဆဲြတင္ရန္ အလြန္ပင္ လုိအပ္ေပလိမ့္မည္။ ပါရမီေျမာက္မႈ၊ မေျမာက္မႈထက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားစြာတြင္ ဘုရားေလာင္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ နည္းယူၿပီး လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မဟာသုဒႆန စၾကဝေတးမင္းျဖစ္စဥ္က လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာျပရန္ မ်ားျပားလြန္းသည္ေၾကာင့္ ေသခါနီးဆဲဆဲတြင္ မွာၾကားသြားေသာ စကားေလးတစ္ခြန္းကုိပဲ ျပန္လည္ေဖာက္သည္ခ်လုိက္ပါသည္။ မိမိနည္းတူ တုိင္းသူ ျပည္သားမ်ားကုိလည္း ျဖည့္က်င့္လုိသည့္ စစ္မွန္သည့္ ေျပာဆုိခ်က္ျဖစ္သည္။ ''အလွဴဒါနမ်ဳိးစုံကုိေပးကမ္းလွဴဒါန္းၾကရမယ္၊အက်င့္သီလနဲ႔ျပည့္စုံစြာေနၾကရမယ္၊ဥပုသ္သီတင္းေဆာက္တည္ၾကရမယ္'' ဆုိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ အသိေပးခဲ့သည္။ မွာၾကားသြားခဲ့သည္။
ေမာင္မင္းစုိး

No comments: