Monday, March 11, 2013

ေခတ္မွီ ႏုိင္ငံေရးေ၀ါဟာရ အဘိဓာန္

မကၠသီ၀ါဒ = McCarthyism -------------------------------------------------------
 အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ( ဆီေနတာ ) ဂ်ဳိးဇက္ မကၠာသီကို အစြဲျပဳ၍ ေပၚေပါက္လာခဲ့ ေသာ စကားလုံးျဖစ္သည္။ သူသည္ ၁၉၄၆ မွစ၍ ၁၉၅၇ ကြယ္လြန္သည္အထိ ၀စၥကြန္ဆင္ျပည္နယ္၏ ဆီေန တာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၀ မွ ၁၉၅၄ အတြင္း အေမရိကန္အစုိးရ ၀န္ထမ္းမ်ားထဲတြင္ ေျခကုတ္၀င္ယူေနသည္ ဟု သကၤာမကင္းဖြယ္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေျမလွန္စစ္ေဆးခဲ့သူအျဖစ္ ထင္ရွားသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆုိဗီယက္ယူနီယံ ၾသဇာနယ္ပယ္ ခ်ဲ႔ထြင္လာျခင္း၊ အေရွ့ဥေရာပတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း၊ ကိုလိုနီႏိုင္ငံမ်ားမွ အမ်ိဳးသားေရး လြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဦး ေဆာင္သူအမ်ားစုမွာ လက္၀ဲအယူအဆရွိသူမ်ား ျဖစ္ေနျခင္း စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ကြန္ျမဴနစ္တေစၧ ေျခာက္ေနခဲ့သည္။ အေမရိကန္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား ေျခကုတ္ရသြားပါက တစ္ေန႔တစ္ခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔အတြက္ အႏၲရာယ္ႀကီးစြာ က်ေရာက္ႏုိင္သည္ ဟု အရင္းရွင္းႀကီးမ်ားက စုိးရိမ္ပူပန္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတုိ႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မွာ ဆီေနတာ မကၠာသီ ျဖစ္သည္။ မကၠာသီသည္ ဆီးနိတ္၏ အစုိးရလုပ္ငန္းမ်ားဆုိင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒အျဖစ္ ရရွိထားေသာ အခြင့္အာ ဏာမ်ားကို သုံးစြဲကာ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဂုဏ္သေရရွိ လူႀကီးလူေကာင္းမ်ား အပါအ၀င္ အလႊာေပါင္းစုံမွ ႏုိင္ငံ သားမ်ားစြာတုိ႔အား ဆင့္ေခၚ၍ ကြန္ျမဴနစ္လုိလားသူ ဟုတ္၊ မဟုတ္ စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္မ်ဳိးသားလုံး ေသြးရူးေသြးတမ္း ( national hysteria ) ျဖစ္ကုန္ၾကသည္ ဟူ၍ပင္ ေျပာစမွတ္ တြင္ ခဲ့သည္။ ဆင့္ေခၚစစ္ေဆးခံရသူမ်ားသည္ အႏုိင္က်င့္ခံရျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ညွဥ္းဆဲခံရျခင္း၊ အရွက္တကြဲ ျဖစ္ရျခင္းတို႔ႏွင့္ ၾကံဳခဲ့ရၾကရေလသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ မကၠာသီသည္ စစ္တပ္ကိုပါ ေ၀ဖန္တုိက္ခုိက္သည္အထိ အလြန္အကၽြံျဖစ္လာရာ ဆီး နိတ္မွ သူ၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကိုယ္တုိင္က သူ႔ကို ျပန္လည္တားဆီးခဲ့ၾကရသည္။ သူ၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ကိုလည္း ရပ္တန္႔လုိက္ရသည္။ မကၠာသီသည္ မတရားစြပ္စြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ လူမုန္းအလြန္မ်ားခဲ့ၿပီး သူ႔ဘ၀၏ ေနာက္ဆုံးေန႔မ်ားတြင္ အထီးက်န္ျဖစ္ခဲ့သည္။ မည္သုိ႔ရွိေစ မကၠာသီဟူေသာ ႏုိင္ငံေရးေ၀ါဟာရတစ္ခုကား တြင္၍က်န္ခဲ့သည္။ ကြန္ျမဴနစ္တေစၧ ေျခာက္ၿပီး လူဆုိးလူေကာင္းမေရြး သိမ္းက်ံဳးကာ တရားခံမ်ားသဖြယ္ မသကၤာျဖစ္ျခင္းကို မကၠာသီ၀ါဒ ဟု ေခၚ သည္။ အေမရိကန္တြင္ ၂၀၀၁ စက္တင္ဘာ ၁၁ အေရးခင္း ၾကံဳခဲ့ရၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား အားလုံးကို အေမရိကန္တုိ႔က မသကၤာစိတ္ျဖင့္ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ စစ္ေဆးလာခဲ့ရာ ေခတ္သစ္မကၠာသီ၀ါဒ က်င့္သုံးလာမႈ ေလာ ဟု ေ၀ဖန္ေျပာဆုိမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။
 ( ေမာင္၀ံသ၊ ေခတ္မွီ ႏုိင္ငံေရးေ၀ါဟာရ အဘိဓာန္ )


လစ္ဘရယ္၀ါဒ = Liberalism
 ---------------------------------------------
 ၁၉ ရာစုေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ လူမႈေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာထားမ်ားအေပၚတြင္ အေျခံခံ၍ လစ္ဘရယ္၀ါဒထြန္းကားလာသည္။ ဥေရာပတုိက္တြင္ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္ အၾကြင္းအက်န္မ်ားႏွင့္ ဘုရင္စနစ္၏ ဖိႏွိပ္မႈေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လူလတ္တန္းစားမ်ားက လႈပ္ရွားတြန္းလွန္ရာမွ လစ္ဘရယ္၀ါဒ အေျခတည္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးတြင္ အစုိးရက လုံး၀ စြက္ဖက္ျခင္း မျပဳဘဲ ေလဇယ္ဖဲယား ေခၚ လြပ္လပ္စြာ ကူသန္းေရာင္း ၀ယ္ခြင့္၊ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ျပည္သူ႔လြပ္လပ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ လစ္ဘရယ္၀ါဒ သည္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကို အထူးအေလးထားသည္။ တရားဥပေဒအထက္တြင္ ရွင္ဘုရင္ေသာ၊ သူေကာင္း မ်ိဳးေသာ၊ လူခ်မ္းသာေသာ မည္သူမွ် မရွိေစရ ဟု ေတာင္းဆုိသည္။ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအား ဆႏၵမဲေပး ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္တုိ႔ကို လုိလားသည္။ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူတန္းစားတုိက္ပြဲကို ယုံၾကည္ၿပီး အစုိးရက ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ စီးပြား ေရးမူ၀ါဒမ်ားကို က်င့္သုံးလုိေသာ လက္၀ဲသမားႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္း၏ လြပ္လပ္ခြင့္ကို အားေပးေသာ လက္ယာ သမားဟူ၍ ရွိရာ လစ္ဘရယ္၀ါဒီမ်ားသည္ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးဆီမွ ေကာင္းေသာ အခ်က္မ်ားကို လက္ခံက်င့္သုံးသည္။ လူလူခ်င္း တန္းတူညီမွ်ခြင့္ တူညီမႈျဖစ္ေစရမည္ ဟူေသာ လက္၀ဲယုံၾကည္ခ်က္ကို လစ္ဘရယ္၀ါဒက လက္ခံ သည္။ သုိ႔ေသာ္ ခ်မ္းသာသူမ်ားကို ပ်က္စီးေစၿပီး ဆင္းရဲသူမ်ားကို အႏုိင္ရေစမည္ ဟူေသာ သေဘာထားမ်ိဳးကုိ လက္သင့္မခံေခ်။ တနည္းအားျဖင့္ဆုိေသာ္ ေတာ္လွန္ေရးနည္းလမ္းျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ေျပာင္းလဲရမည္ ဟူ ေသာ အယူအဆကို လက္မခံေခ်။ ထုိ႔အတူ လူတစ္ဦးခ်င္း၏ အရည္အခ်င္းအေလ်ာက္ ႀကီးပြားတုိးတက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အလမ္းရွိရမည္ ဟူေသာ လက္ယာသမား ( ၀ါ ) အရင္းရွင္စနစ္ ယုံၾကည္သူမ်ား၏ အယူအဆကို လစ္ဘ ရယ္၀ါဒက လက္ခံသည္။ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၌ လစ္ဘရယ္ ဟု ဆုိလွ်င္ လစ္ဘရယ္ပါတီ၀င္မ်ားကိုသာ ရည္ၫႊန္းေသာ္ လည္း ႏိုင္ငံတကာ၌မူ ပုဂၢလိက လူတစ္ဦးခ်င္း၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခုခံကာကြယ္ေသာ အယူ၀ါဒတစ္ခု အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား လစ္ဘရယ္ဆန္သည္ ဟု ဆုိျခင္းသည္ တရာဥပေဒစုိးမုိးမႈ ေအာက္၌ ပုဂၢလိကလြပ္လပ္ခြင့္မ်ားကို က်င့္သုံးလုိသူ ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ျဖင့္ ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ ( ေမာင္၀ံသ၊ ေခတ္မီ ႏုိင္ငံေရးေ၀ါဟာရ အဘိဓာန္ )

No comments: