Saturday, September 14, 2013

R e c o ns t r u c t i o n(ျပ န္ လ ည္ တ ည္ ေ ဆ ာ က္ ျခ င္ း) A n d ( ႏွ င့္ ) D e c o n s t r u c t i o n(တ စ္ လႊ ာ ျခ င္ း ခြ ာ ထု တ္ ျခ င္ း)


n(း)
on(င္ း)
ion(ျခ င္ း)  
tion(က္ ျခ င္ း)
ction(ာ က္ ျခ င္ း)
uction(ဆ ာ က္ ျခ င္ း)
ruction(ေ ဆ ာ က္ ျခ င္ း)
truction(ည္ ေ ဆ ာ က္ ျခ င္ း)  
struction(တ ည္ ေ ဆ ာ က္ ျခ င္ း)
nstruction(ည္ တ ည္ ေ ဆ ာ က္ ျခ င္ း)
onstruction(လ ည္ တ ည္ ေ ဆ ာ က္ ျခ င္ း)  
construction(န္ လ ည္ တ ည္ ေ ဆ ာ က္ ျခ င္ း)
econstruction(ပ န္ လ ည္ တ ည္ ေ ဆ ာ က္ ျခ င္ း)
reconstruction(ျပ န္ လ ည္ တ ည္ ေ ဆ ာ က္ ျခ င္ း)
deconstruction (တ စ္ လႊ ာ ျခ င္ း ခြ ာ ထု တ္ ျခ င္ း)
deconstructio(တ စ္ လႊ ာ ျခ င္ း ခြ ာ ထု တ္ ျခ င္)
deconstructi(တ စ္ လႊ ာ ျခ င္ း ခြ ာ ထု တ္ ျခ )
deconstruct(တ စ္ လႊ ာ ျခ င္ း ခြ ာ ထု တ္)
deconstruc(တ စ္ လႊ ာ ျခ င္ း ခြ ာ ထု)
deconstru(တ စ္ လႊ ာ ျခ င္ း  ခြ ာ)
deconstr(တ စ္ လႊ ာ ျခ င္ း ခြ)
deconst(တ စ္ လႊ ာ ျခ င္ း)
decons(တ စ္ လႊ ာ ျခ င္)
decon(တ စ္ လႊ ာ ျခ)
deco(တ စ္ လႊ ာ)
dec(တ စ္ လႊ)
de(တ စ္)
d(တ)

ေမာင္မင္းစုိး
(14-9-2013)

No comments: